Alutaguse kui rohepöörde suunanäitaja

Otsime võimalusi tuulepargi rajamiseks

Tuuleenergia eriplaneering

Alutaguse Vallavolikogu algatas 2021. aasta alguses kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise, eesmärgiga välja selgitada elektrituulikute rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas. Planeeringuala suuruseks on u 15 770 ha ning ala jääb Peressaare, Tagajõe, Oonurme, Kellassaare, Sahargu, Tudulinna, Roostoja, Taga-Roostoja ning Lõpe külade territooriumile (vaata kaarti allpool). Eriplaneeringust huvitatud isikuks on taastuvenergia ettevõte Sunly koos maaomanike Metsakohin OÜ (SW Tuulekohin) ja Multiland OÜ-ga (SW Multituul).

Miks Alutagusele?

Mida võidavad sellest kohalikud?

Kuidas teeme?

Kuna tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis, tuleb sellele parim võimalik asukoht leida kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kaudu.

Eriplaneeringu algatamine ei tähenda seda, et otsus tuulepargi ehitamiseks on juba tehtud, vaid sellega luuakse võimalus koostöös kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja arendajatega teemat uurida ja arendada.

Kaardivaade uuringualale:

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering jaotub kahte etappi. Mõlemad etapid kestavad umbes poolteist aastat ehk kokku 3 aastat. Esimeses etapis kaalutakse ja võrreldakse tuulepargi jaoks võimalikke asukohti, et leida neist kõige sobivam. Teises etapis töötatakse välja juba detailsem lahendus, sealhulgas tuulikute arv, kõrgus ja nende paiknemine. Kohalikel on võimalik kaasa rääkida kõikides etappides, kuid mida varem seda parem, sest see võimaldab paremini uuringute fookust vastavalt teie küsimustele seada.

Eriplaneeringuga samal ajal viiakse läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Selle eesmärk on teada saada, missugune kaudne või vahetu mõju on tuulepargil looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.

Kuhu oleme jõudnud?

Selle aasta alguses sai valmis Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ning Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande eelnõu. Praeguseks on mõlemad dokumendid esitatud kooskõlastajatele ning arvamuste avaldamiseks kõigile isikutele, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Sellele järgneb avaliku väljapaneku etapp, kus saavad arvamust avaldada kõik soovijad.

Edasise menetluse osas võiks ilmselt kirjutada ka planeerimisseaduse muudatusest ehk siinkohal siis kiirendatud detailse lahenduse võimalusest.

Valla ja arendaja eesmärk on Alutaguse tuulepargi eriplaneering läbi viia avatult, läbipaistvalt ning kõiki osapooli kaasavalt. Oleme valmis kõigi huvitatud osapooltega suhtlema ning küsimustele ja muredele igal hetkel vastama. Avalikkust ja kohalikku kogukonda on kavas kõigist oma sammudest aegsasti teavitada.

Nii oluline objekt nagu tuulepark saab sündida vaid valla, kohaliku kogukonna ja arendaja üksmeeles. Seetõttu on oluline, et kõik osapooled säilitaks avatud meele.

Eriplaneeringu ajajoon

Algatamine
Alutaguse valla volikogu algatas eriplaneeringu ning selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise eesmärgiga teada saada, milline kaudne või vahetu mõju on tuulepargil looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.
Lähtedokumentide avalikustamine ja asutuste kaasamine
Toimub eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ning arutelu. Avalikkust teavitatakse 14 päeva enne arutelude toimumist.
Räägi kaasa!
Lähtedokumentide täiendamine
Avaliku väljapaneku ja arutelude tulemuste alusel tehakse dokumentides vajalikud muudatused, seejuures koostatakse ka ettepanekute ja nende arvestamiste ülevaade.
Asukoha eelvaliku ja KSH aruande koostamine ja uuringute läbiviimine
Koostöö erinevate ekspertidega ja eriala organisatsioonidega.
Asukoha eelvaliku ja KSH aruande kooskõlastamine
Seisukohtade ja kooskõlastuste küsimine, ettepanekute koondamine, analüüsimine, täienduste tegemine.
Asukoha eelvaliku ja KSH aruande avalikustamine
Tuulepargi asukoha eelvaliku otsuse vastu võtmine KOV poolt ja selle tutvustamine avalikkusele.
Räägi kaasa!
Asukoha eelvaliku ja KSH aruande vastuvõtmine
Kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitab tuulepargi asukoha eelvaliku. Ilmub teade Ametlikes Teadaannetes ja kohaliku omavalitsuse veebilehel.