Alutaguse tuulepargi eriplaneeringu käekäiguga saab end kõige paremini hoida kursis just sel lehel. Viime läbi ka mitmeid kohtumisi kohalike kogukondadega, et arendusprojekti tutvustada. Huvi korral võta meiega ühendust!

Sündmuste kalender:

Avalikud arutelud

25.01.2022 kell 16.00 toimub avalik arutelu, kus tutvustatakse ka avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid.

Avalikud arutelud toimuvad Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla).

Avalik väljapanek

18.10 – 17.12.2021
Käimas on Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja väljatöötamise kavatsuse keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) avalik väljapanek.

Uudised

Ülevaade tuuleenergia eriplaneeringu hetkeseisust

Selle aasta alguses sai valmis eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ning Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku KSH esimese etapi aruande eelnõu. Mõlemad dokumendid esitati kooskõlastajatele ning arvamuste avaldamiseks kõigile isikutele, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Loe lähemalt.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 21.06.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning nende alusel on tehtud lähteseisukohtades ja KSH VTK-s vajalikud muudatused.

Tutvu dokumentidega:

Lähteseisukohad & keskkonnamõjude strateegilise hindamine väljatöötamise kavatsus 14.02.2022 seisuga

Alutaguse Vallavalitsuse seisukohad 

Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

01.10.21

Alutaguse Vallavolikogu algatas 25.02.2021 otsusega nr 309 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH, eesmärgiga välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas.

Loe lähemalt